Privacy statement – Apotheek Deys – Rhenen

Privacy statement

Privacy statement – Apotheek Deys

Inleiding

In onze apotheek hechten wij er veel belang aan dat er zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee we u kunnen identificeren, bijvoorbeeld uw Burgerservicenummer, naam en adresgegevens, maar ook gegevens over uw gezondheid en medicatie- en/ of hulpmiddelengebruik. Om u kwalitatief optimale zorg te kunnen bieden en vooral ook om een veilig medicatiegebruik te kunnen waarborgen, is het noodzakelijk dat uw gegevens worden opgenomen en bewaard in een aantal zorgsystemen. Onze apotheek hanteert daarbij de door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voorgeschreven privacy normen.

In deze privacy statement leggen wij uit welke gegevens worden verwerkt en waarom, aan wie uw gegevens worden verstrekt, hoe lang uw gegevens worden bewaard en wat uw rechten zijn.

Welke gegevens worden verwerkt?

Naast gegevens over uw persoon, zoals uw naam, geboortedatum en contactgegevens, leggen wij ook gegevens van uw zorgverleners en zorgverzekeraar vast, alsmede medische gegevens, daaronder begrepen uw medicatie en de aandoening waarvoor de medicatie wordt voorgeschreven. Op onze website kan gebruik worden gemaakt van ‘cookies’.

Waarom worden uw gegevens vastgelegd?

Onze apotheek gebruikt uw gegevens voor verschillende doeleinden:

 • om medicatie en/ of hulpmiddelen aan u te kunnen en mogen verstrekken;
 • om via geautomatiseerde systemen ten behoeve van uw veiligheid mogelijke interacties van medicatie in kaart te brengen;
 • om onderzoek te kunnen verrichten naar optimaal en veilig gebruik van medicatie en om u daarover te kunnen informeren;
 • om de kwaliteit van onze dienstverlening te onderzoeken en te verbeteren;
 • om betaling voor onze dienstverlening via uw zorgverzekering te verkrijgen;

Aan wie kunnen uw gegevens worden verstrekt?

 • Naast de apotheker en, indien nodig, diens waarnemer hebben de in de apotheek werkzame personen, zoals de apothekersassistenten toegang tot uw persoonsgegevens, voor zover zij daartoe door de apotheker zijn gemachtigd. De apotheker kan met een andere zorgverlener overleggen over uw behandeling.
 • Een dienstapotheek en/of regioapotheek, indien die buiten reguliere openingstijden van onze apotheek medicatie of hulpmiddelen aan u levert.
 • De leverancier van uw medicatie, zoals de groothandel, een centrale apotheek waar uw medicatie al dan niet gedoseerd wordt verpakt, een bereidingsapotheek, een automaat voor hulpmiddelen en ook de bezorgdienst.
 • Uw zorgverzekeraar zodat wij de kosten van uw medicatie rechtstreeks kunnen declareren.
 • Wij maken verder gebruik van verschillende software producten. Met behulp van deze software kunnen wij onze zorgverlening administreren, declareren, contact onderhouden met andere zorgverleners en onze leveranciers. Wij hebben verwerkersovereenkomsten met de software providers gesloten, waarin uw privacy wordt gewaarborgd.
 • Via het Landelijk Schakelpunt kunnen uw zorgverleners medische informatie over u raadplegen in elkaars systemen. Dat is alleen toegestaan, indien dit noodzakelijk is voor uw behandeling en als u daarvoor toestemming heeft gegeven via ikgeeftoestemming.nl.
 • Persoonsgegevens kunnen eveneens worden verstrekt aan derden als daartoe een verplichting bestaat op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Wat zijn uw rechten?

U kunt ons altijd vragen om inzage in de gegevens die wij van u verwerken. Indien deze gegevens niet juist of onvolledig zijn, zullen wij deze gegevens op uw verzoek aanpassen. U kunt ons verder vragen uw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk te verwijderen, de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of uw persoonsgegevens over te dragen aan een andere apotheek of zorgverlener. Ook heeft u recht op een kosteloze elektronische inzage in een afschrift van uw dossier en het recht op inzage in de ‘logging’. Logging is het vastleggen van informatie over wie en op welke datum bepaalde gegevens beschikbaar heeft gesteld in uw dossier dan wel heeft ingezien of opgevraagd.

In beginsel zullen wij gehoor geven aan uw verzoeken en/of bezwaren tegen (bepaalde) verwerking(en), tenzij op ons een wettelijk verplichting rust de gegevens ongewijzigd te laten of te bewaren. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door uzelf is gedaan, kunnen wij u om een kopie van uw identiteitsbewijs vragen.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Op grond van de wet is onze apotheek in beginsel verplicht om uw gegevens voor een periode van minimaal 20 jaar te bewaren of zoveel langer als uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit. De bewaartermijn loopt vanaf de laatste aanpassing van het dossier.

Voor logging geldt een bewaartermijn van minimaal 5 jaar, vanaf het moment dat onze apotheek de logregel schrijft, of zoveel langer als uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit, met een maximale bewaartermijn van 20 jaar, gelijk aan de bewaartermijn van het medisch dossier.

Vragen?

Voor algemene informatie over privacy, over de AVG en over beveiliging, verwijzen wij u naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: http://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Voor specifieke vragen of opmerkingen over uw privacy bij de apotheek of de beveiliging van onze systemen kunt u contact met ons opnemen via info@apotheekdeys.nl.

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy statement te wijzigen.

© 2018